HESBURGERI BOONUSKLUBI: PRIVAATSUSEESKIRJAD

Burger-In Oy (edaspidi „Hesburger“) kogub boonusklubi liikmete (edaspidi „Teie“ või „Klient“) isikuandmeid. Hesburger kohustub töötlema isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleeriva seadusandlusega.

Kuna Hesburger arendab oma teenuseid pidevalt, siis võib aeg-ajalt olla vajalik ka neid Privaatsuseeskirju muuta ja uuendada. Muudatuste aluseks võivad olla ka andmekaitseseaduste parandused. Me teavitame kõigist nende Privaatsuseeskirjade uuendustest. Soovitame regulaarselt Privaatsuseeskirju lugeda. Sellel lehel on saadaval kõige hiljutisem versioon.

Milleks me Teie andmeid kasutame?

Kliendi isikuandmeid ja tehingute andmeid kasutatakse boonusklubi teenuste (kaasa arvatud Hesburgeri rakenduse) pakkumiseks ja arendamiseks. Teenused hõlmavad muuhulgas ka Kliendi boonusostudel põhineva boonuskrediidi, boonusklubi tasemete ja boonusklubi soodustuste määramist ja väljaandmist. Selliste andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on boonusklubi liikmelisuse leping, mille osapool te olete, ja Teie nõusolek andmete töötlemiseks.

Teostame ka Kliendi statistilist profileerimist ja analüüsi, milleks kasutame Teie demograafilisi andmeid ja tehingute andmeid. Sellise andmetöötluse aluseks on meie õigustatud huvi ettevõtte teenuseid arendada ja laiendada.

Teie e-posti aadressi, postiaadressi ja Hesburgeri rakenduse teateid võidakse kasutada meie või Hesburgeri keti restoranide pakutavate toodete või teenuste kohta pakkumiste või uuenduste saatmiseks ainult juhul, kui olete vastava nõusoleku andnud.

Kui olete nõustunud otseturundusega, valime oma teadete adressaate hoolega, et need teated oleksid Klientide jaoks asjakohased. Valik tehakse automaatselt, hinnates Kliendi tehingute ajalugu ja ühte või rohkemat demograafilist näitajat (nt. vanust või linna). Seda nimetatakse "profileerimiseks“.

Teie andmete kasutamise aluseks otseturunduses ja profileerimisel on meie õigustatud huvi arendada ja laiendada ettevõtte teenuseid ning edastada Klientidele võimalikult asjakohast informatsiooni.

Millised on andmete allikad?

Hesburger kogub andmeid otse Kliendilt, kui Klient esitab boonusklubiga liitumise avalduse või uuendab oma andmeid liikmeks olemise ajal Hesburgeri veebisaidi boonusklubi lehtedel või Hesburgeri rakenduses.

Hesburger kogub boonusklubi kaardi kasutamise ja Kliendi ostude andmeid Hesburgeri restoranide kassasüsteemidest ja Hesburgeri rakendusest.

Millist tüüpi andmeid töödeldakse?

Kliendi isiku- ja kontaktandmed

Kliendi ees- ja perekonnanimi, postiaadress, postiindeks, linn, telefoninumber, e-posti aadress, sünniaeg, boonuskontoga seotud paralleelliikme andmed, ning lapsevanema või eestkostja nimi ja e-posti aadress alla 15-aastaste puhul.Registris säilitatakse lapsevanema või eestkostja nõusolekut lapse isikuandmete töötlemiseks.

Hesburgeri veebisaidil registreeritud kasutajate kasutaja ID-d ja salasõnad salvestatakse. Registris säilitatakse Kliendi nõusolekut otseturunduseks e-posti, kirja või mobiiltelefoni teel. Töötajate soodustuste pakkumiseks salvestatakse registrisse andmed selle kohta, kas Klient on Hesburgeri töötaja.

Tehingute andmed

Andmed ostude kohta, mis annavad Kliendile õiguse koguda boonuspunkte, andmed kasutamata boonuspunktide, Kliendi boonusklubi taseme ja taseme saavutamise kuupäeva kohta.

Hesburgeri rakendusega seotud andmed

Andmed Hesburgeri rakenduses registreerimise kohta ja rakendusega seotud andmed (nt. avalduse registreerimise kuupäev ja kellaaeg, maksekaardi lisamise ja kustutamise aeg, seadme info, mille edastab Kliendi telefon, nt. seadme ID ja IP-aadress) salvestatakse registris. Suuremat osa rakenduse kasutamisega seotud andmetest säilitatakse ajutiselt. 

Klient nõustub, et osa rakenduse sisu kasutamisest eeldab Kliendi asukoha andmete töötlemist. Hesburger võib töödelda Kliendi asukoha andmeid ulatuses, mis on vajalik teenuse pakkumiseks. Selle kasutamise järel asukoha andmed kustutatakse ja neid andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele. Asukoha andmete kasutust saab sisse ja välja lülitada.

Kellele võib edastada või kellel on ligipääs Kliendi andmetele

Isikuandmeid edastatakse järgnevatele osapooltele ulatuses, mis on vajalik meie teenuste pakkumiseks:

1) Hesburgeriga samasse kontserni kuuluvad osapooled:

  • AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius, turunduseesmärkidel. Need ettevõtted loovad riigipõhist turundust Balti riikide jaoks.
  • Salmela-Yhtiöt Oy, boonusklubi tehnilise hoolduse ja haldusteenuste jaoks, mis hõlmavad ka Hesburgeri rakenduse haldust ja arendamist.
  • AS Hesburger, hoolduse ja haldusteenuste jaoks
  • Hesburgeri restorani omavad ettevõtted (frantsiisid), ettevõtete tegevuseks - nt. boonusklubi ostude võimaldamine, klienditeenindus ja klienditagasisidele vastamine

2) Välised osapooled

  • Ettevõtted, kes pakuvad Hesburgeri rakenduse halduse ja arendamise teenuseid
  • Ettevõtted, kes pakuvad turundusteenuseid - nt. otseturunduse kampaaniate edastamine klientidele kirja või e-posti teel
  • Hesburgeri restorani omavad ettevõtted (frantsiisid), mis ei kuulu Hesburgeri kontserni, ettevõtete tegevuseks - nt. boonusklubi ostude võimaldamine, klienditeenindus ja klienditagasisidele vastamine.
  • Stripe Payments Europe Limited, Iirimaa, klientide krediitkaardiandmete kogumiseks eesmärgiga hallata Hesburgeri rakenduses teostatavaid maksetehinguid. Lisateavet Stripe poolt töödeldavate andmete turvalisuse kohta leiate ettevõtte privaatsuseeskirjadest (Stripe privaatsuseeskirjad: tripe.com/fi/privacy).
  • Õiguskaitseorganid ja muud asutused, seoses kohalikul seadusandlusel põhinevate teabenõuetega  
  • Kindlustusettevõtted, kahjukäsitluseks

Hesburgeri restorani omavate ettevõtete täisnimed ja asukohad on leitavad Hesburgeri veebisaidil.

Kui töötajate andmeid edastatakse väljapoole Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EEA), siis tagame andmete asjakohase kaitse, näiteks sõlmime kokkulepped andmekaitseseadustele vastavate kohustuslike andmekaitsemeetmete osas, nt. Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimused ja/või EL-USA Privacy Shield andmekaitseraamistikul põhinevad lepingu tüüptingimused.

Järgnevad andmesaajad võivad töödelda isikuandmeid väljaspool EL/EEA riike: SendGrid Inc. (turundusalaste e-kirjade saatmine: Kliendi nimi ja e-posti aadress).

Andmete turvalisus

Hesburger rakendab tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata ligipääsu, andmete edastamise, kustutamise või muu käsitlemise eest, mis võiks andmete turvalisust ohustada. Registrit säilitatakse elektrooniliselt. Registri kasutamine, andmete muutmine ja töötlemine toimub ainult kasutaja mitmetasemelist identifitseerimist rakendava krüptitud rakenduse kaudu. Registrit võivad kasutada ainult volitatud isikud, kelle ülesandeks on määratud süsteemi hooldamine ja haldamine. Registris sisalduvad andmed on kaitstud välise ligipääsu eest ning registri kasutamist jälgitakse.

Kui kaua me Teie andmeid säilitame

Andmeid säilitatakse seni, kuni te olete boonusklubi liige. Andmed kustutatakse ühe kuu jooksul Kliendi boonusklubiliikmelisuse lõppemisest. Kui boonuskontot ei ole kaks aastat kasutatud, siis Kliendi liikmelisus lõpetatakse ja liikmelisusega seotud isikuandmed kustutatakse.

Kliendi õigused

Alltoodud õiguste rakendamiseks peab Klient saatma Hesburgerile kirja või e-kirja.

Õigus ligipääsule

Kliendil on õigus kontrollida enda andmeid boonusklubi registris. Selleks võib Klient logida sisse boonusklubi veebisaidile või Hesburgeri rakendusse. 

Õigus paluda vea parandamist

Kliendil on õigus paluda parandada ebatäpseid andmeid. Klient võib parandada vead boonusklubi veebisaidil või Hesburgeri rakenduses. Kui viga ei ole võimalik parandada veebisaidil või rakenduses, peab Klient võtma ühendust Hesburgeriga.

Õigus paluda andmete kustutamist

Kliendil on õigus paluda oma andmete kustutamist boonusklubi registrist („õigus olla unustatud“). Kui Klient soovib säilitada boonusklubi liikmelisust, siis ei saa kõiki andmeid kustutada. Hesburger teeb kõik endast oleneva, et kustutada andmed Kliendi palvel põhjendamatu viivituseta, välja arvatud juhul, kui eksisteerib õigustatud alus andmete kustutamisest keeldumiseks.

Õigus piirata andmete töötlemist

Kliendil on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Pärast Kliendi vastavat palvet ei töötle Hesburger Kliendi isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui eksisteerib õigustatud alus andmete töötlemiseks. Piirang võib kitsendada või takistada Kliendi võimalusi boonusklubi teenuste kasutamisel. 

Kliendil on igal ajal õigus keelduda boonusklubiga seotud otseturundusest, kaasa arvatud otseturundusega seotud profileerimisest. Otseturunduse seadete muutmiseks võib Klient logida sisse boonusklubi veebisaidile või Hesburgeri rakendusse. Samuti sisaldavad kõik boonusklubi turunduse e-kirjad võimalust edasistest kirjadest loobuda.

Õigus andmeid süsteemide vahel liigutada

Kliendil on õigus saada oma isikuandmeid organiseeritud ja üldtunnustatud vormis, et Klient saaks esitada andmeid mõnele teisele isikuandmete haldajale.

Õigus esitada kaebust

Kui arvate, et Teie privaatsuse õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus EL elukohariigi asjakohasele asutusele. Riiklike andmekaitseasutuste nimekiri ja andmed on leitavad aadressil:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kes on Teie isikuandmete haldaja ja kellega saate ühendust võtta?

Burger-In Oy
Registrikood: 2031967-6
Linnankatu 34
20100 Turu, Soome
bonusklubi@hesburger.fi