HESBURGERI KODULEHE KASUTUSTINGIMUSED

Üldine

Käesolevad kasutustingimused kehtivad Hesburger AS’i (edaspidi Hesburger) ja sellega seotud ettevõtete kodulehtedele ja nendel esitatud sisule (edaspidi Kodulehe sisu). Kodulehe sisu eesmärgiks on pakkuda Hesburgeri klientidele informatsiooni Hesburgeri poolt pakutavatele teenuste ja toodete kohta.

Kodulehte ja selle sisu kasutades kasutaja aktsepteerib käesolevad kodulehe kasutajatingimused.

Isikuandmete kasutamine

Isikuandmete kaitsmist ja töötlemist reguleerib isikuandmete kaitse seadus.

Hesburger töötleb klientide isikuandmeid ainult seoses Hesburgeri teenuste pakkumisega klientidele ja  kliendisuhete alalhoidmiseks ning parendamiseks. Täpsemaid andmed Hesburgeri peetavast kliendiregistrist, selle sisust ja kliendi õigustest kontrollida, parandada või eemaldada teda ennast puudutavaid isikuandmeid, leidub Kodulehe sisul asuvatest vastavatest kliendiregistritest.

Intellektuaalne omand ja Kodulehe sisu kasutusõigused

Koduleht ja selle sisu, kaasaarvatud kaubamärgid, tegevusnimed, tooteandmed ja pildid on Hesburgeri või kolmanda osapoole omand, mida kaitsevad mh. autoriõiguse seadus, kaubamärgiseadus ja rahvusvahelised konventsioonid. Kõik Kodulehe sisuks olev intellektuaalse omand kuulub Heburgerile ja nende kasutamine on keelatud, v.a kui käesolevas kasutustingimustes või mujal Kodulehe sisus ei ole sätestatud teisiti.

Kodulehe sisu on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks ja Kodulehe sisu ei tohi kasutada kaubanduslikel ega ärilistel eesmärkidel. Kodulehe sisu on lubatud sirvida, kõvakettale salvestada ja sellest väljavõtteid teha ainult isiklikuks kasutuseks. Kodulehe sisu ja kodulehe muu esitletud intellektuaalse omandi kopeerimine, muu salvestamine, laenamine, edasi vahendamine ja muu sarnane kasutamine kasu saamise eesmärgil isegi osaliselt on keelatud ilma Hesburgeri eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Kodulehel avalikustatud teavet võib avalikkusele edastada ainult tingimusel avalikkusele edastatud teabe allikas on ära toodud.

Hesburgeri vastutus

Hesburger ei vastuta tekkinud kulude või kahju eest mida Kodulehe sisu kasutamine või kodulehel olev informatsioon on põhjustanud.

Hesburger ei vastuta Kodulehe sisu kättesaadavuse ja katkestuste eest ega taga Kodulehe ja selle sisu veatut toimist. Hesburger ei vastuta ükskõik millise Kodulehe ja selle sisu kasutamisest või kasutamise võimatusest tuleneva kahju eest.

Hesburgeril ja/või ükskõik millisel teisel osalisel, kes on olnud seotud Kodulehe loomise, tootmise või pakkumisega, ei ole mingit kohustust säilitada materjali ja teenuseid, mis on Kodulehel kättesaadavaks tehtud, või pakkuda sellega seotud parandusi, uuendusi või pressiteated. Mis tahes materjali Koduleheküljel võib Hesburger muuta ette teatamata.

Hesburger ei vastuta ega kohustu kandma kahju, mille on põhjustanud viirused, mis võivad nakatada teie arvuti tarkvara või muud vara seetõttu, et te kasutasite, omasite ligipääsu või laadisite alla materjale Hesburgeri kodulehelt. Kodulehelt materjalide allalaadimine on omal vastutusel.

Keelatud tegevus

Keelatud on teha mis tahes toiminguid, mida Hesburger võib pidada sobimatuks ja/või mida loetakse õigusvastaseks. Keelatud on teha muuhulgas järgmist, aga mitte ainult.

  • Kõik toimingud, mis rikuksid privaatsust (sh isiklike andmete üleslaadimine asjaomase isiku nõusolekuta) või muid isikuõigusi.
  • Kodulehte kasutades laimamine või Hesburgeri, selle töötajate või teiste isikute maine kahjustamine või muu sarnasel viisil tegutsemine.
  • Viirusega failide, mis võivad kahjustada Hesburgeri või teiste isikute vara, üleslaadimine.
  • Kodulehele autoriseerimata materjali postitamine või edastamine, sh, aga mitte ainult materjal, mis meie arvates tõenäoliselt tekitab pahameelt, kahjustab või rikub Hesburgeri või kolmandate osaliste süsteeme või võrgu turvalisust, on laimav, rassistlik, sündsusetu, ähvardav, pornograafiline või muul viisil õigusvastane.

Lingid teistele veebilehtedele

Lingid Kodulehel võivad viia teid väljapoole Kodulehe sisu võrku ja süsteeme ning Hesburger ei võta endale vastutust nende kolmandate osaliste veebilehtede sisu, täpsuse või toimivuse eest. Lingid on esitatud heas usus ja Hesburgeri ei saa pidada vastutavaks edaspidiste muudatuste eest kolmandate osaliste veebisaitidel, millele me viitame. Teiste lehtede linkide lisamisega oma kodulehele ei anna Hesburger neile oma heakskiitu. Soovitame olla ise teadlik ja lugeda hoolikalt läbi kõigi külastatavate veebilehtede õiguslikud ja privaatsussätted.

Garantiid ja välistused

Selle Kodulehe kasutamisega seotud risk on ainult teie enda kanda.

Seda Kodulehte esitatakse teile põhimõtete „nii nagu on” ja „parasjagu saadaval” alusel ja sellest tulenevalt ei anna Hesburger mingeid garantiisid – ei otseseid, kaudseid, seadusejärgseid ega muid (sh kaudseid garantiisid seoses kaubandusliku või rahuldava kvaliteediga ja sobivusega teatud otstarbeks). Muuhulgas ei anna ka mitte mingeid garantiisid ega kinnitusi, et Kodulehel olev materjal on täpne, usaldusväärne, ajakohane ja ei kahjusta kolmandaid osalisi, et juurdepääs Kodulehele on katkematu, tõrke- või viirusevaba, et Koduleht on turvaline, et siinse Kodulehe kaudu saadud nõu või Hesburgeri arvamus on täpne või sobilik sellele tuginemiseks, ja kõik sellekohased kinnitused ja garantiid on samuti selgesõnaliselt välistatud.

Me jätame endale õiguse piirata, peatada või lõpetada igal ajal etteteatamata teie juurdepääs Kodulehele või mis tahes Kodulehe elemendile või osale.

Küpsised

Hesburger kasutab teenuste pakkumisel ja Kodulehe sisus küpsiseid (e. cookies). Küpsised on andmefailid, mida veebiserverid saadavad brauserile ja mis salvestatakse brauseris.See info saadetakse serverisse tagasi iga kord, kui brauser pöördub sama veebilehe poole. See võimaldab veebiserveril brausereid tuvastada ja jälgida  ning koguda teavet kuidas ja millal Kodulehe sisu kasutatakse. Hesburger saab antud teabe põhjal teha Kodulehe külje sisu endisest huvitavamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Enamik brausereid võimaldab kasutajal küpsistest keelduda. Hesburger soovitab kasutada küpsiseid, sest küpsistest keeldumine võib mõjutada Kodulehe kasutusomadusi. 

Muudatused

Hesburger jätab endale õiguse teha Kodulehe sisus parandusi ja muudatusi, muuta sisu kas terviklikult või osaliselt või üldse võtta Kodulehe sisu kasutuselt ilma sellest etteteatamata.