HESBURGERI BOONUSKLUBI: PRIVAATSUSEESKIRI

Burger-In Oy (edaspidi “Me/Meie” või “Hesburger”) kogub Boonusklubi liikmete (edaspidi “Te/Teie” või “Klient/Kliendid” isikuandmeid. Hesburger kohustub töötlema isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate seadustega.

Hesburger arendab oma teenuseid pidevalt ja seega tekib aeg-ajalt vajadus käesolevat Privaatsuseeskirja muuta ja uuendada. Privaatsuseeskirja muudatused võivad olla vajalikud ka siis, kui muudetakse rakendatavaid seadusi. Me kohustume teavitama kõigist Privaatsuseeskirja uuendustest. Käesoleva Privaatsuseeskirja sisu tuleks kontrollida regulaarselt. Sellel lehel on esitatud eeskirja hetkel kehtiv versioon.

Miks me Klientide andmeid kasutame?

Hesburgeri Boonusklubi registris olevate Kliendiandmete töötlemise eesmärgid on järgmised:

 • Boonusklubiga seotud teenuste pakkumine, arendamine ja jälgimine;
 • klienditeenindus ja kliendisuhete haldamine;
 • boonuskrediidi ning Boonusklubi püsikliendiprogrammi täpsustamine ja määramine;
 • Hesburgeri rakenduse kasutusvõimaluse pakkumine registreeritud kasutajatele ja rakenduse arendamine;
 • Hesburgeri rakenduses tehtud ettetellimuste ja ostude haldamine ning maksetehingute teostamine;
 • kliendisuhete analüüs, grupeerimine ja arendamine;
 • turundus.

Kliendi e-posti aadressi, telefoninumbrit ja kohalikku aadressi ning Hesburgeri rakenduse teavitusi võidakse kasutada, et saata Kliendile pakkumisi või uudiseid uute toodete ja teenuste kohta, mida meie või Hesburgeri keti restoranid pakuvad, kuid ainult Kliendi vastaval nõusolekul. Sama kehtib soodustuste ja pakkumiste kohta, millest võidakse teatada teiste digikanalite kaudu.

Valime oma sõnumite hulgast hoolikalt need, mis on antud Kliendile kõige asjakohasemad. Valik toimub automaatselt, hinnates nt Teie eelnevate tehingute ajalugu ja ühte või mitut demograafilist omadust, nt vanust või elukohta. EL isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt ei tehta registriandmete põhjal automaatseid otsuseid ega profileerimisi, millel võiksid olla Kliendile juriidilised tagajärjed.

Andmetöötluse põhimõtted

Isikuandmete töötlemise juriidiliseks aluseks sõltuvalt töötlemise eesmärgist ja isikuandmetest on järgmine:

 • vastavus juriidilistele kohustustele;
 • kliendi nõusolek.

Millised on andmete allikad?

Hesburger kogub andmeid otse Kliendilt, kui Klient esitab Boonusklubi liikmeks astumise avalduse või uuendab oma andmeid Hesburgeri veebisaidi Boonusklubi lehel või Hesburgeri rakenduses.

Hesburger kogub Boonusklubi kaardi kasutamise ja Kliendi ostude andmeid Hesburgeri restoranide kassasüsteemidest ja Hesburgeri rakendusest.

Hesburgeri keti töötajate kohta kogub Hesburger töötajate soodustuste pakkumise eesmärgil informatsiooni samasse kontserni või samasse majanduslikku konsortsiumisse kuuluvatelt ettevõtetelt või frantsiisiettevõtetelt. 

Millist tüüpi andmeid töödeldakse?

Klientide isiku- ja kontaktandmed

Need hõlmavad järgnevat: Kliendi ees- ja perekonnanimi, postiaadress, sihtnumber, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress, sünnikuupäev, Boonusklubi liikmenumber, teave Boonusklubi konto paralleelliikmete kohta, ning alla 15-aastase (alaealise) Boonusklubi liikme vanema või hooldaja nimi ja e-posti aadress, samuti selle vanema või hooldaja nõusolek alaealise isikuandmete töötlemiseks. Iga Hesburgeri veebisaidil registreeritud Kliendi kasutaja ID ja parool salvestatakse registrisse koos mistahes Kliendipoolsete nõusolekutega otseturunduseks e-posti, posti või mobiiltelefoni kaudu. Töötajate soodustuste pakkumiseks salvestatakse registrisse ka andmed selle kohta, kas Klient on Hesburgeri keti töötaja. 

Tehingute andmed

See hõlmab andmeid ostude kohta, mis annavad Kliendile õiguse koguda Boonuspunkte, andmeid mistahes kasutamata Boonuspunktide, Kliendi Boonusklubi taseme ja taseme saavutamise kuupäeva kohta.

Hesburgeri rakendusega seotud andmed

Andmed Hesburgeri rakenduses registreerimise kohta ja rakenduse kasutamisega seotud andmed (nt avalduse registreerimise kuupäev ja kellaaeg, maksekaardi lisamise ja kustutamise aeg, Kliendi telefoni seadmeinfo, nt seadme ID ja IP-aadress) säilitatakse registris. Suuremat osa rakenduse kasutamisega seotud andmetest säilitatakse vaid ajutiselt. 

Klient nõustub, et rakenduse sisu mingi osa kasutamine eeldab Kliendi asukoha andmete töötlemist. Hesburger võib töödelda Kliendi asukoha andmeid ulatuses, mis on vajalik teenuse pakkumiseks. Selle kasutamise järel asukoha andmed kustutatakse ja neid andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele. Asukoha andmete kasutust saab sisse ja välja lülitada.

Hesburgeri kingituse, täpsemalt rakendusest saadetavate kinkekaartide puhul registreeritakse ka kingi saaja telefoninumber ja kinkekaardi taustakujutiseks salvestatud mistahes pildimaterjal.

Kellel on ligipääs Kliendi andmetele?

Isikuandmeid edastatakse järgnevatele osapooltele ulatuses, mis on vajalik meie teenuste pakkumiseks:

1) Hesburgeri kontserni kuuluvad osapooled:

 • AS Hesburger, RigaBurger SIA ja Hes-Pro Vilnius: turunduseesmärkidel. Need ettevõtted pakuvad riigipõhist turundust Balti riikide jaoks.
 • Salmela-Yhtiöt Oy: Boonusklubi tehnilise hoolduse ja haldusteenuste jaoks, mis hõlmavad ka Hesburgeri rakenduse haldust ja arendamist.
 • AS Hesburger:  hoolduse ja haldusteenuste jaoks.
 • Hesburgeri restorani omavad ettevõtted (frantsiisid), Boonusklubi toimimise tagamiseks, nt Boonusklubi ostude võimaldamine, klienditeenindus ja klienditagasisidele vastamine.

2) Välised osapooled:

 • IT-teenuseid pakkuvad ettevõtted.
 • Ettevõtted, kes pakuvad turundusteenuseid, nt turunduse kampaaniate edastamine Klientidele e-posti või teiste digitaalkanalite teel.
 • Hesburgeri restorani omavad ettevõtted (frantsiisid), millised ei kuulu Hesburgeri kontserni: Boonusklubi toimimise tagamiseks, nt Boonusklubi ostude võimaldamine, klienditeenindus ja klienditagasisidele vastamine.
 • Stripe Payments Europe Limited, Iirimaa, mis kogub Klientide krediitkaardiandmeid eesmärgiga hallata Hesburgeri rakenduses teostatavaid maksetehinguid. Lisateavet Stripe’i poolt töödeldavate andmete turvalisuse kohta on saadaval ettevõtte privaatsuseeskirjas (Stripe privaatsuseeskiri (stripe.com/fi/privacy).
 • Riigiasutused, nt õiguskaitseasutused: andmepäringute puhul vastavalt kohalikele õigusaktidele.
 • Kindlustusettevõtted: kahjunõuete käsitlemiseks.

Hesburgeri restorani omavate ettevõtete täisnimed ja asukohad on leitavad Hesburgeri veebisaidil.

Andmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu ja edastatud andmete kaitse meetmed

Isikuandmete töötlemiseks kasutab AS Hesburger alltöövõtjaid ning andmeid töödeldakse ka väljaspool Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Töötajate andmete edastamisel väljapoole EL-i või EMP-a tagame andmete kaitse piisaval tasemel, nt leppides kokku seadusjärgsetes andmekaitsemeetmetes vastavalt andmekaitsealastele õigusaktidele, näiteks Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud Lepingu tüüptingimuste (SCC) abil.

Andmeturvalisus

Hesburger rakendab tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata ligipääsu, andmete edastamise, kustutamise või muu töötlemise eest, mis võiks andmeturvalisust ohustada. Register on elektroonilises vormis. Registri kasutamine, andmete muutmine ja töötlemine toimub ainult kasutaja mitmetasemelist identifitseerimist rakendava krüptitud rakenduse kaudu. Registrit võivad kasutada ainult volitatud isikud, kes vastutavad süsteemi hooldamise ja haldamise eest. Registris sisalduvad andmed on kaitstud välise ligipääsu eest ning registri kasutamist jälgitakse.

Kui kaua me Kliendi andmeid säilitame?

Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik. Vaikimisi säilitatakse teavet seni, kuni Klient on Boonusklubi liige. Andmed kustutatakse ühe kuu jooksul liikmelisuse lõppemisest, välja arvatud andmed, mida Hesburger peab seadusjärgselt kauem säilitama.

Kui Boonuskontot ei ole kasutatud kaks aastat, siis Kliendi liikmelisus lõpetatakse ja selle liikmelisusega seotud isikuandmed kustutatakse.

Hesburgeri kingituse puhul kustutatakse kingi saaja telefoninumber, kui saaja ei ole ja ei nõustu saama Boonusklubi liikmeks, mis on Hesburgeri kinkekaardi lunastamise eelduseks.

Kaasvastutavad töötlejad koos Facebookiga

Kui Hesburgeril on Facebooki suhtlusvõrgustikus lehed, siis on Hesburgeri lehtedel olevate kasutajate andmete kaasvastutavad töötlejad Hesburger ja Facebook. Facebook töötleb isikuandmeid oma privaatsuseeskirjade kohaselt, mis on saadaval aadressil www.facebook.com/privacy/. Facebook on peamine vastutaja andmekaitseseadustele vastavuse ning andmete turvalisuse ja teenuse registreeritud kasutajate õiguste täitmise eest. Hesburger töötleb andmeid õigustatud huvi alusel.

Facebooki kaudu on Hesburgeril ligipääs Facebooki kasutaja avalikele andmetele, näiteks kasutajanimele ja profiilipildile. Me töötleme neid andmeid ainult meie endi eesmärkidel, näiteks uutest toodetest ja teenustest teavitamiseks ning turunduseks, klienditagasiside saamiseks, Facebooki reklaami ostmiseks ning reklaamide statistika mõõtmiseks.

Kliendi õigused

Klient võib rakendada alltoodud õigusi, võttes Hesburgeriga ühendust kas posti või e-posti teel.

Õigus ligipääsule

Kliendil on õigus kontrollida enda andmeid Boonusklubi registris. Selleks tuleb Kliendil logida sisse Boonusklubi veebisaidile või Hesburgeri rakendusse.

Õigus paluda vea parandamist

Kliendil on õigus paluda parandada valed või mittetäielikud andmed. Kliendil on õigus parandada ebatäpseid andmeid või neid täiendada, logides sisse Boonusklubi veebisaidile või Hesburgeri rakendusse. Kui viga ei ole võimalik parandada veebisaidil või rakenduses, peab Klient võtma ühendust Hesburgeriga.

Õigus kustutamisele

Kliendil on õigus paluda oma isikuandmete kustutamist Boonusklubi registrist („õigus olla unustatud“). Kuid kui Klient soovib jääda Boonusklubi liikmeks, siis ei saa kõiki andmeid kustutada. Hesburger teeb kõik endast oleneva, et kustutada andmed kliendi palvel põhjendamatu viivituseta, välja arvatud juhul, kui eksisteerib juriidiline alus andmete kustutamisest keeldumiseks.

Õigus piirata või keelata andmete töötlemist

Kliendil on õigus piirata ja keelata oma isikuandmete töötlemist. Kui Klient on esitanud vastava taotluse, siis ei ole Hesburgeril õigust Kliendi isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui selleks eksisteerib juriidiline alus. Isikuandmete töötlemise piiramine võib piirata või takistada Kliendi ligipääsu Boonusklubi teenustele. 

Kliendil on igal ajal õigus keelduda kogu Boonusklubiga seotud otseturundusest, kaasa arvatud profileerimisest otseturunduse eesmärgil. Kliendil on õigus muuta otseturunduse seadeid, logides sisse Boonusklubi veebisaidile või Hesburgeri rakendusse. Kõigis Boonusklubi turunduslikes e-kirjades sisaldub ka kirjadest loobumise võimalus.

Õigus andmeid süsteemide vahel liigutada

Kliendil on õigus saada oma isikuandmeid organiseeritud ja üldtunnustatud vormis, et klient saaks esitada andmeid mõne teise isikuandmete töötleja registrisse.

Õigus esitada kaebust

Kui tunnete, et Teie privaatsust on rikutud, võite esitada kaebuse oma EL liikmesriigis asuva elukoha asjakohasele asutusele. Informatsiooni riiklike andmekaitseasutuste kohta leiate aadressilt:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080

Kes on teie isikuandmete töötleja ja kuidas saate ühendust võtta?

Burger-In Oy
Registrikood: FI20319676
Linnankatu 34
20100 Turu
bonusklubi@hesburger.fi

Uuendatud versioon 18.08.2022