HESBURGERI KLIENDIREGISTER: PRIVAATSUSEESKIRJAD

Käesolevad privaatsuseeskirjad seletavad lahti, kuidas Hesburger oma klientide (edaspidi „Klient“) isikuandmeid kogub, töötleb, edastab ja kaitseb. Isikuandmed on andmed, mille põhjal on võimalik Klienti identifitseerida, nt. Kliendi nimi ja telefoninumber.

Edaspidi tähistab „Hesburger“ ettevõtteid Burger-In Ltd., AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius UAB, Bulgarian Burger EOOD ning teisi Hesburgeri kontserni omanduses olevaid tütarettevõtteid, keda ühiselt loetakse kaasvastutavateks töötlejateks.

Miks me teie isikuandmeid töötleme?

Me töötleme teie isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • Hesburgeri ja kliendi vahelise kliendisuhte haldamiseks ja arendamiseks
 • Loosimiste ja võistluste korraldamiseks, auhindade kättetoimetamiseks ning võitjate nimede avaldamiseks vastavalt võistlusreeglitele
 • Hesburgeri veebilehe kaudu tehtud tellimuste kohaletoimetamiseks ja töötlemiseks (Hesburgeri veebipood on ligipääsetav ainult Soome Hesburgeri veebilehel aadressil www.hesburger.fi)
 • Hesburgeri veebilehe tehniliseks hoolduseks ja andmete analüüsimiseks.

Isikuandmeid töödeldakse näiteks siis, kui saame Kliendilt tagasisidet või kui Klient sooritab ostu Hesburgeri veebipoest.   Boonusklubi liikmete isikuandmete töötlemine on seletatud lahti eraldi privaatsuseeskirjades (Boonusklubi privaatsuseeskirjad), mida saab lugeda nii Hesburgeri rakendusest kui Hesburgeri veebilehe Boonusklubi jaotisest.

Me taotleme Kliendi nõusolekut isikuandmete töötlemiseks isikuandmete kogumisel nii Hesburgeri veebilehel kui kliendi- ja/või tagasisidevormide täitmisel. Isikuandmete töötlemise peamine eeltingimus on Kliendi nõusolek. Alternatiivina, juhul kui Hesburger ei ole saanud Kliendi konkreetset nõusolekut, võib isikuandmete töötlemise aluseks olla ka õigustatud huvi kliendisuhte loomiseks. Õigustatud huvi on töötlemise eeltingimusena seaduslik ja selle rakendamine eeldab, et arvestades töötleja huve, pöörab töötleja erilist tähelepanu andmesubjekti huvidele ja õigustele. 

Isikuandmeid võib töödelda ainult konkreetselt määratletud eesmärkidel. Kliendi esitatud isikuandmete kohaselt ei pruugi näiteks otseturundus Kliendile olla lubatud ilma Kliendi otsese nõusolekuta, samuti ei tohi töödelda Kliendi isikuandmeid viisil, mis rikub käesolevate privaatsuseeskirjade tingimusi. 

Milliseid mind puudutavaid andmeid kogutakse ja millised on nende andmete allikad?

Andmeid kogutakse otse Kliendilt, kui Klient võtab Hesburgeriga ühendust, nt. tagasiside vormis või võistlusel osalemisel, või kui Klient esitab tellimuse Hesburgeri veebipoest (www.hesburger.fi). Selliste andmete hulka kuuluvad Kliendi nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, Hesburgeri boonusklubi liikmenumber, loosimise ja võistluse vastusinfo, load ja nõusolekud, kinkekaardi saaja kontaktandmed ning teated kinkekaardi saajale.

Andmeid kogutakse ka seoses teenuse kasutamisega. Kui Klient esitab tellimuse Hesburgeri veebipoest, siis salvestatakse Kliendi ostu andmed (nt. tellimuse aeg ja makseinfo) registrisse. Hesburgeri veebilehe kasutamisel kogutakse kasutaja andmeid, nt. IP-aadress, brauseri info ja kasutuse aeg.

Kes isikuandmeid töötleb?

Hesburgeris töötleb isikuandmeid personal, kelle ametikirjeldus hõlmab kõnealuste teenuste hooldust ja haldamist. 

Andmeid edastatakse järgnevatele Hesburgeri-välistele osapooltele:

 • Hesburgeri frantsiisiomanikele edastatakse restoranipõhist klienditagasisidet, mida Kliendid Hesburgeri ühiste tagasisidekanalite kaudu edastavad. Hesburgeri frantsiisiomanike täisnimed ja kontaktandmed on esitatud Hesburgeri veebilehel koos asukohtade infoga.
 • Andmeid edastatakse teenusepakkujatele, kes vastutavad Hesburgeri IT-teenuste haldamise ja arendamise eest.
 • Andmeid edastatakse õiguskaitseorganitele ja teistele asutustele kohaliku seadusandlusega kooskõlas olevate teabepäringute alusel.
 • Andmeid edastatakse kindlustusettevõtetele kahjunõuete käsitlemiseks.

Isikuandmeid ei edastata väljapoole EL või EEA riike.

Andmekaitse

Hesburger rakendab tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et ennetada isikuandmete volitamata kasutust, edastamist, kustutamist või muul viisil töötlemist, mis võiks andmekaitset ohustada. Register on elektroonilises vormis. Registri kasutamine, andmete muutmine ja töötlemine toimub ainult kasutaja mitmetasemelist identifitseerimist rakendava krüptitud rakenduse kaudu. Registrit võivad kasutada ainult volitatud isikud, kelle ülesandeks on määratud süsteemi hooldamine ja haldamine. Registris sisalduvad andmed on kaitstud välise ligipääsu eest ning registri kasutamist jälgitakse.

Kui kaua andmeid säilitatakse?

Andmeid säilitatakse järgnevalt:

 • Klienditagasiside: Andmed kustutatakse üks (1) aasta pärast kliendipoolse tagasiside esitamise kuupäeva. Kuid andmeid võidakse säilitada pikema perioodi jooksul juhul, kui selleks on õigustatud alus, nt. klienditagasiside põhjal kliendile antud krediit, kahjude hüvitamine või muud juriidilised põhjused.
 • Loosimistes ja võistlustes osalemise andmed: Andmed kustutatakse pärast võitjaga ühenduse võtmist ning auhindade väljaandmist.
 • Veebipoega seotud isikuandmed ja tehingute andmed: Andmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik, kooskõlas raamatupidamis- ja tarbijakaitsealase seadusandlusega.
 • Veebilehe andmed: Kuus (6) kuud pärast veebilehe külastamise kuupäeva.
 • Muud Kliendi andmed: Andmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik andmete töötlemiseks ülaltoodud eesmärkidel.

Kliendi õigused

Klient võib rakendada alltoodud õigusi, võttes Hesburgeriga ühendust kas posti või e-posti teel.

Õigus ligipääsule

Kliendil on õigus kontrollida enda andmeid registris.

Õigus valede või mittetäielike andmete parandamise taotlemisele

Kliendil on õigus paluda parandada valed või mittetäielikud andmed.

Õigus kustutamisele

Kliendil on õigus paluda oma isikuandmete kustutamist boonusklubi registrist („õigus olla unustatud“). Hesburger teeb kõik endast oleneva, et kustutada andmed kliendi palvel põhjendamatu viivituseta, välja arvatud juhul, kui eksisteerib juriidiline alus andmete kustutamisest keeldumiseks. 

Õigus piirata või keelata andmete töötlemist

Kliendil on õigus piirata ja keelata oma isikuandmete töötlemist. Kui Klient on esitanud vastava taotluse, siis ei ole Hesburgeril õigust Kliendi isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui eksisteerib juriidiline alus andmete töötlemiseks.

Õigus andmeid süsteemide vahel liigutada

Kliendil on õigus saada oma isikuandmeid organiseeritud ja üldtunnustatud vormis, et klient saaks esitada andmeid mõne teise isikuandmete töötleja registrisse.

Õigus esitada kaebust

Klient võib esitada isikuandmete töötlemisega seotud kaebuse oma elukohariigi pädevale asutusele. Informatsiooni riiklike andmekaitseasutuste kohta leiate aadressilt: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kes on teie isikuandmete töötleja ja kuidas saate ühendust võtta?

Kliendiregistri kaasvastutavateks töötlejateks on ettevõtted Burger-In Ltd., AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius UAB, Bulgarian Burger EOOD ning teised Hesburgeri kontserni omanduses olevad tütarettevõtted. Päringud saab esitada posti või e-posti teel:

Burger-In Ltd.
Linnankatu 34
20100 Turu, Soome
privacy@hesburger.fi