Privaatsuseeskirjad: Valvekaamerate salvestised

AS Hesburger (edaspidi „Hesburger“) töötleb klientide (edaspidi „Klient“) isikuandmeid valvekaamerate süsteemi kaudu. Salvestisi loetakse isikuandmeteks, kui eraisik on kujutisel identifitseeritav. Hesburger kohustub töötlema kõiki isikuandmeid hoolikalt ja täielikus kooskõlas kehtiva andmekaitset puudutava seadusandlusega.

Miks me isikuandmeid töötleme?

Me töötleme teie isikuandmeid (nt. valvekaamerate salvestisi) eesmärgiga kaitsta oma vara, jälgida oma tootmis- ja teenindusprotsessi, ennetada kuritegevust ja uurida meie valdustes või nende läheduses toime pandud või kahtlustatavaid kuritegusid või juhtunud õnnetusi. Samuti töötleme me isikuandmeid eesmärgiga kaitsta oma töötajaid tööülesannete täitmisel, aga ka selleks, et tõsta tööohutuse taset.

Isikuandmete töötlemiseks on olemas õigustatud alus. Isikuandmete töötlemine on lubatud, kui see on vajalik töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvi realiseerimiseks. Hesburger peab isikuandmete töötlemist ülaltoodud töötlemise põhjustel hädavajalikuks, et kaitsta Hesburgeri vara ja tagada töötajate ohutus, ning neidsamu huve ei saa teiste, leebemate meetmete abil tõhusalt kaitsta.

Milliseid andmeid me töötleme ja kust need andmed tulevad?

Register sisaldab videosalvestisi, mis on tehtud aja- ja kohamärgistusega valvekaamerate süsteemi abil. Need salvestised moodustavad kõik registris sisalduvad andmed. Valvekaamerate süsteemi kasutatakse Hesburgeri keti restoranides ja teistes ettevõtte tootmis- ja tegevuskohtades, Hesepesu autopesulates, Hesehotellis, Clewer Oy tegevuskohas, Finnsoy Oy tegevuskohas, aga ka ülaltoodud asukohtade valdustes ja läheduses.

Töödeldavate isikuandmete subjektide hulka kuuluvad eelmainitud ettevõtete kliendid ning töötajad. Lisaks ülaltoodule kuuluvad töödeldavate isikuandmete subjektide hulka ka teised samade valduste kasutajad.

Andmete subjekte informeeritakse salvestavatest valvekaameratest „Salvestav valvekaamera“ siltide ja/või kleebistega, mis paigutatakse ettevõtte tegevuskohta.

Kellel on lubatud isikuandmeid töödelda?

Isikuandmete töötlemine on lubatud personalile, kelle ametikirjeldus hõlmab valvekaamerate süsteemi hooldust ja arendamist. Isikuandmete töötlemine on lubatud ka personalile, kelle ametikirjeldus hõlmab kriminaalasjade ja kahjudega tegelemist.

Isikuandmeid edastatakse Hesburgeri keti sees ettevõttele Salmela-Yhtiöt Oy, tehnilise hoolduse ja haldusteenuste jaoks, ning ettevõttele Gurulogic Microsystems Oy, valvekaamerate süsteemi tehnilise hoolduse jaoks. Lisaks ülaltoodule edastatakse isikuandmeid ka välistele IT-teenuste pakkujatele, teenuste tehnilise hoolduse jaoks.

Isikuandmeid edastatakse politseile ja teistele valitsusasutustele, millel on juriidiline õigus valvekaamerate salvestisi töödelda. Isikuandmeid edastatakse valitsusasutustele ka juhul, kui andmete töötlemine on vajalik kohtuasja algatamiseks või kohtuasjale vastamiseks või kohtuasjas otsuse tegemiseks. Isikuandmeid edastatakse ka kindlustusettevõtetele kahjunõuete käsitlemiseks ja lahendamiseks.

Isikuandmeid ei edastata väljapoole EL või EEA riike.

Registri turvalisuse tagamise põhimõtted

Hesburger rakendab tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et ennetada isikuandmete volitamata kasutust, edastamist, kustutamist või muul viisil töötlemist, mis võiks andmekaitset ohustada. Register on elektroonilises vormis. Registri kasutamine, andmete muutmine ja töötlemine toimub ainult kasutaja mitmetasemelist identifitseerimist rakendava krüptitud rakenduse kaudu. Registrit võib kasutada ainult selleks volitatud personal, kelle ülesandeks on süsteemi hooldamine ja haldamine. Registri andmed on välise ligipääsu eest kaitstud. Registri kasutamine on järelevalve all.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Hesburger säilitab valvekaamera salvestisi ühe (1) kuu jooksul salvestamisest. Ühe kuu möödudes hävitatakse salvestised automaatselt. Salvestisi võidakse säilitada pikema perioodi jooksul juhul, kui see on vajalik kuriteo või kahjujuhtumi uurimiseks. Ka sellisel juhul hävitatakse salvestised kohe, kui neid enam ei vajata. 

Oleme otsustanud säilitada salvestisi ühe kuu jooksul, sest paljud kriminaalasjad ja kahjujuhtumid ei jõua kohe meieni. Me soovime tagada, et saame kasutada oma valvekaamerate süsteemi ülaltoodud eesmärkidel.

Kliendi õigused

Klient võib rakendada alltoodud õigusi, võttes Hesburgeriga ühendust kas posti või e-posti teel. Hesburger jätab endale õiguse paluda kliendilt täiendavat infot, et veenduda kliendi identiteedi õigsuses ning töödelda teabepäringuid.

Õigus ligipääsule

Kliendil on õigus kontrollida enda andmeid registris.

Õigus valede või mittetäielike andmete parandamise taotlemisele

Kliendil on õigus paluda parandada valed või mittetäielikud andmed.

Õigus kustutamisele

Kliendil on õigus paluda oma isikuandmete kustutamist boonusklubi registrist („õigus olla unustatud“). Hesburger teeb kõik endast oleneva, et kustutada andmed kliendi palvel põhjendamatu viivituseta, välja arvatud juhul, kui eksisteerib juriidiline alus andmete kustutamisest keeldumiseks.

Õigus piirata või keelata andmete töötlemist

Kliendil on õigus piirata ja keelata oma isikuandmete töötlemist. Kui Klient on esitanud vastava taotluse, siis ei ole Hesburgeril õigust Kliendi isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui eksisteerib juriidiline alus andmete töötlemiseks.

Õigus andmeid süsteemide vahel liigutada

Kliendil on õigus saada oma isikuandmeid organiseeritud ja üldtunnustatud vormis, et klient saaks esitada andmeid mõne teise isikuandmete töötleja registrisse.

Õigus esitada kaebust

Juhul kui Klient tunneb, et tema privaatsust on rikutud, võib Klient esitada kaebuse oma EL liikmesriigis asuva elukoha asjakohasele asutusele. Informatsiooni riiklike andmekaitseasutuste kohta leiate aadressilt: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kes on teie isikuandmete töötleja ja kuidas saate ühendust võtta?

AS Hesburger
Uusaru 3, Saue city, Harju county, 76505
privacy@hesburger.fi