HESBURGERI KLIENDIREGISTER: PRIVAATSUSEESKIRJAD

Hesburgeri kontsern on pühendunud oma klientide privaatsuse kaitsmisele. Käesolevad privaatsuseeskirjad seletavad lahti, kuidas AS Hesburger ja teised Hesburgeri kontserni kuuluvad ettevõtted EL-is ja EEA-s (edaspidi „Hesburger“ või „meie/me“) oma klientide (edaspidi „Klient“/“Kliendid“) isikuandmeid töötlevad.  Isikuandmed on andmed, mille põhjal on võimalik Klienti identifitseerida, nt. Kliendi nimi ja telefoninumber.

1. Miks me teie isikuandmeid töötleme?

Me töötleme isikuandmeid näiteks siis, kui saame Kliendilt klienditagasisidet või kui Klient sooritab ostu Hesburgeri veebipoest. Boonusklubi liikmete isikuandmete töötlemise oleme lahti seletanud eraldi privaatsuseeskirjades (Boonusklubi privaatsuseeskirjad), mida saab lugeda nii Hesburgeri rakendusest kui Hesburgeri veebilehe Boonusklubi jaotisest.

Isikuandmeid saab töödelda vaid Kliendi nõusoleku, Hesburgeriga sõlmitud kokkuleppe, meie juriidiliste kohustuste või õigustatud huvi alusel.

Me töötleme isikuandmeid vaid vajalikus määras järgnevatel kasutuseesmärkidel:

 • Hesburgeri ja kliendi vahelise kliendisuhte haldamiseks ja arendamiseks.
 • Klienditagasiside töötlemine ja sellele vastamine (töötlemise alus: õigustatud huvi)
 • Krediiditaotluste või tagasinõuete töötlemine ja neile vastamine (töötlemise alus: juriidiline kohustus)
 • Loosimiste ja võistluste korraldamiseks, auhindade kättetoimetamiseks ning võitjate nimede avaldamiseks vastavalt võistlusreeglitele (töötlemise alus: õigustatud huvi)
 • Hesburgeri veebipoe kaudu tehtud tellimuste kohaletoimetamiseks ja töötlemiseks (töötlemise alus: juriidiline kohustus)
 • Veebilehe arendamiseks, kasutuse analüüsiks ja suunatud turunduseks (töötlemise kriteerium: nõusolek). Lisateavet Hesburgeri poolt kasutatavate küpsiste kohta leiate meie dokumendist „Küpsiste eeskirjad“.

Õigustatud huvi on töötlemise eeltingimusena seaduslik ja selle rakendamine eeldab, et andmesubjekti huvidele ja õigustele pööratakse erilist tähelepanu. Õigustatud huvi viitab töötlemisele, mis on olulises osas seotud andmete vastutava töötleja tegevusega ning mille kuulumist nende tegevuste hulka võib Klient mõistlikkuse piires eeldada.

Isikuandmeid võib töödelda ainult konkreetselt määratletud eesmärkidel. Kliendi esitatud isikuandmete kohaselt ei pruugi näiteks otseturundus Kliendile olla lubatud ilma Kliendi otsese nõusolekuta, samuti ei tohi töödelda Kliendi isikuandmeid viisil, mis rikub käesolevate privaatsuseeskirjade tingimusi.

2. Milliseid mind puudutavaid andmeid kogutakse ja millised on nende andmete allikad?

Andmeid kogutakse otse Kliendilt, kui Klient võtab Hesburgeriga ühendust, nt. tagasiside vormis või võistlusel osalemisel, või kui Klient esitab tellimuse Hesburgeri veebipoest. Selliste andmete hulka kuuluvad Kliendi nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, Hesburgeri boonusklubi liikmenumber, loosimise ja võistluse vastusinfo, load ja nõusolekud, kinkekaardi saaja kontaktandmed ning teated kinkekaardi saajale.

Andmeid kogutakse ka seoses teenuse kasutamisega. Kui Klient esitab tellimuse Hesburgeri veebipoest, siis salvestatakse Kliendi ostu andmed (nt. tellimuse aeg ja makseinfo) registrisse. Hesburgeri veebilehe kasutamisel kogutakse kasutaja andmeid, nt. IP-aadress, brauseri info ja kasutuse aeg.

3. Kes isikuandmeid töötleb?

Hesburgeris töötleb isikuandmeid personal, kelle ametikirjeldus hõlmab kõnealuste teenuste hooldust ja haldamist. Töötlemise eesmärgil võidakse andmeid edastada Hesburgeri kontserni raames.

Andmete töötlemiseks kasutame ka kolmandate osapoolte teenuseid. Me nõuame, et andmeid kasutataks vaid ülaltoodud eesmärkide täitmiseks.

Andmeid edastatakse järgnevatele Hesburgeri-välistele osapooltele:

 • Andmeid edastatakse Hesburgeri äritegevuse raames tegutsevatele Hesburgeri frantsiisivõtjatele. Sellised andmed hõlmavad klienditagasisidet ja krediiditaotlusi. Hesburgeri frantsiisivõtjate täisnimed ja kontaktandmed on esitatud Hesburgeri veebilehel koos asukohtade infoga.
 • Andmeid edastatakse teenusepakkujatele, kes vastutavad Hesburgeri IT-teenuste haldamise ja arendamise eest.
 • Veebipoega seotud andmeid edastatakse makseid vahendavatele teenusepakkujatele ja transporditeenuste pakkujatele.
 • Andmeid edastatakse õiguskaitseorganitele ja teistele asutustele, kui see on vajalik seaduse, eeskirja või juriidilise taotluse kohaselt või kuriteo uurimisel või õigusnõuete esitamisel või kaitsmisel.
 • Andmeid edastatakse kindlustusettevõtetele kahjunõuete käsitlemiseks.
 • Andmeid võidakse edastada ettevõtete omandamise või ühinemise käigus ettevõtte ostjale.
4. Andmete edastamine kolmandatele riikidele, kaitsemeetmed andmete edastamisel

Hesburger kasutab isikuandmete töötlemisel alltöövõtjaid ja selles kontekstis töödeldakse andmeid ka väljaspool Euroopa Liitu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Isikuandmete edastamisel väljapoole EL-i või EMP-d tagame isikuandmete kaitse piisaval tasemel, näiteks rakendame lepingute tüüptingimusi, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon. 

5. Andmekaitse

Hesburger rakendab tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et ennetada isikuandmete volitamata kasutust, edastamist, kustutamist või muul viisil töötlemist, mis võiks andmekaitset ohustada. Register on elektroonilises vormis. Registri kasutamine, andmete muutmine ja töötlemine toimub ainult kasutaja mitmetasemelist identifitseerimist rakendava krüptitud rakenduse kaudu. Registrit võivad kasutada ainult volitatud isikud, kelle ülesandeks on määratud süsteemi hooldamine ja haldamine. Registris sisalduvad andmed on kaitstud välise ligipääsu eest ning registri kasutamist jälgitakse.

6. Kui kaua andmeid säilitatakse?

Andmeid säilitatakse järgnevalt:

 • Klienditagasiside ja krediiditaotlused: andmed kustutatakse üks (1) aasta pärast kliendipoolse tagasiside esitamise kuupäeva. Kuid andmeid võidakse säilitada pikema perioodi jooksul juhul, kui selleks on õigustatud alus, nt. klienditagasiside põhjal kliendile antud krediit, kahjude hüvitamine või muud juriidilised põhjused.
 • Loosimistes ja võistlustes osalemise andmed: andmed kustutatakse pärast võitjaga ühenduse võtmist ning auhindade väljaandmist.
 • Veebipoega seotud isikuandmed ja tehingute andmed: andmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik, kooskõlas raamatupidamis- ja tarbijakaitsealase seadusandlusega.
 • Veebilehe andmed: küpsiste säilitamise üksikasjad on esitatud meie eraldi dokumendis „Küpsiste eeskirjad“.
 • Muud Kliendi andmed: andmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik andmete töötlemiseks ülaltoodud eesmärkidel.
7. Kaasvastutavad töötlejad koos Facebookiga

Kui Hesburgeril on Facebookis suhtlusvõrgustiku lehed, siis on Hesburgeri lehtedel olevate kasutajate andmete kaasvastutavateks töötlejateks Hesburger ja Facebook. Facebook töötleb isikuandmeid oma privaatsuseeskirjade kohaselt, mis on saadaval aadressil www.facebook.com/privacy/. Facebook on peamiseks vastutajaks andmekaitseseadustele vastavuse ning andmete turvalisuse ja teenuse registreeritud kasutajate õiguste täitmise eest. Hesburger töötleb andmeid õigustatud huvi alusel.

Facebooki kaudu on Hesburgeril ligipääs Facebooki kasutaja avalikele andmetele, nagu kasutajanimi ja profiilipilt. Me töötleme neid andmeid ainult meie endi eesmärkidel, näiteks uutest toodetest ja teenustest teavitamiseks ning turunduseks, klienditagasiside saamiseks, Facebooki reklaami ostmiseks ning reklaamide statistika mõõtmiseks.

8. Teave automaatse otsuste tegemise (profileerimise) kohta

Hesburger ei kasuta Hesburgeri kliendiregistri andmeid mistahes automaatset otsuste tegemiseks (nagu profileerimine).

9. Kliendi õigused

Klient võib rakendada alltoodud õigusi, võttes Hesburgeriga ühendust kas posti või e-posti teel.

Õigus ligipääsule

Kliendil on õigus kontrollida enda andmeid registris.

Õigus valede või mittetäielike andmete parandamise taotlemisele 

Kliendil on õigus paluda parandada valed või mittetäielikud andmed.

Õigus kustutamisele

Kliendil on õigus paluda oma isikuandmete kustutamist boonusklubi registrist („õigus olla unustatud“). Hesburger teeb kõik endast oleneva, et kustutada andmed Kliendi palvel põhjendamatu viivituseta, välja arvatud juhul, kui eksisteerib juriidiline alus andmete kustutamisest keeldumiseks. 

Õigus piirata või keelata andmete töötlemist

Kliendil on õigus piirata ja keelata oma isikuandmete töötlemist. Kui Klient on esitanud vastava taotluse, siis ei ole Hesburgeril õigust Kliendi isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui eksisteerib juriidiline alus andmete töötlemiseks.

Õigus andmeid süsteemide vahel liigutada

Kliendil on õigus saada oma isikuandmeid organiseeritud ja üldtunnustatud vormis, et klient saaks esitada andmeid mõne teise töötleja registrisse. 

10. Õigus esitada kaebust

Klient võib esitada isikuandmete töötlemisega seotud kaebuse oma elukohariigi pädevale asutusele. Informatsiooni riiklike andmekaitseasutuste kohta leiate aadressilt: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

11. Kes on teie isikuandmete töötleja ja kuidas saate ühendust võtta?

Töötlejaks on AS Hesburger.

Registriga seotud päringuid saab esitada posti või e-posti teel:

 

AS Hesburger

c/o Burger-In Oy

Linnankatu 34

20100 Turu, Soome

privacy@hesburger.fi

 

 

Uuendatud 2. veebruaril 2021.